Obchodní podmínky internetového obchodu www.ucimedetianglictinu.cz

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) webového portálu ucimedetianglictinu.cz, se sídlem Volmanova 1759, Čelákovice 250 88, identifikační číslo: 69493499, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ucimedetianglictinu.cz dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Prodávající:
Petra Vojtová, Dis.
Sídlo: Volmanova 1759, Čelákovice 250 88
IČO: 69493499

&

Kupující:
Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která objednala zboží prostřednictvím internetového obchodu www.ucimedetianglictinu.cz, e-mailu, písemně, telefonicky či osobně.

I. Práva a povinnosti prodávajícího:
1.) Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu, a to dle dostupnosti jednotlivých položek zboží a provozních možností prodávajícího

2.) Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)

3.) Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

II. Práva a povinnosti kupujícího:
1.) Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2.) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží.

3.) S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při zasílání objednávky.

4.) Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené viz. bod VIII. Zrušení objednávky.

5.) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

III. Objednání zboží:
1.) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím e-mailu, faxem, telefonicky, poštou, osobně nebo jiným způsobem předané prodávajícímu jsou považovány za závazné. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícímu, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si však může v jednotlivých, zejména sortimentně nebo finančně náročnějších případech, vyhradit písemné potvrzení objednávky nebo sepsání s písemné potvrzení kupní smlouvy.

2.) Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

3.) Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží, může také odkazovat na příslušnou Cenovou nabídku, dle které je objednávka vytvořena (a to na číslo nabídky a datum vystavení nabídky). Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny vč DPH. Celková cena pak bez i vč. DPH. Výše DPH je stanovena dle aktuálně platné zákonné normy.

4.) Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.

5.) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.) Vyhlášené slevy výrobců, tj. jejich výše i lhůta, platí pro koncového uživatele jakožto kupujícího. K tomu platí slevy vyhlášené samotným prodávajícím. Jednotlivé slevy se vzájemně neruší. Slevy poskytované samotným prodávajícím platí do odvolání.

IV. Dodací podmínky:
1.) Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.

2.) Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce, nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.

3.) Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly, nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.

4.) Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

5.) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

6.) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí.

7.) O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění.

8.) Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím.

 

V. Platební podmínky:
1.) Platbu za zboží je možné uskutečnit:

– převodem na základě čísla objednávky

– v hotovosti při převzetí dodávky zboží (pokud byla tato varianta prodávajícím odsouhlasena) – celková cena může být navýšena o poplatky související s výjezdem pro převzetí hotovosti.

– platební kartou online při dokončení objednávky

 

VI. Záruky a garance:
1.) Záruka na dodané zboží vzniká dle specifikace ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Záruka na nově zakoupené zboží je 24 měsíců.

2.) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami

3.) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.); povětrnostními vlivy.

4.) Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba předepsaná výrobcem v návodu k obsluze.

5.) Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

6.) Od 01. 01. 2014 je v účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., kterým se mění Občanský zákoník. Další ustanovení k záručním podmínkám se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VII. Vrácení zboží:
1.) Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení či poškození (V případě že je zboží poškozené či opotřebené má prodávající nárok na snížení kupní ceny zboží dle rozsahu poškození zboží). Náklady vrácení zboží nese kupující.

2.) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@doublebubble.cz. Kupující musí prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího.

 

3.) Vrácené zboží je kupující povinen zaslat, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

 

4.) Pokud kupující zboží vrátí, prodávající mu vrátí částku, která se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží.

5.) Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na dodávku zboží, jehož cena není závislá na cenových výchylkách nezávislých na vůli prodávajícího (způsobené např. cenovými výchylkami dle kurzů měn, nebo kurzů komodit na Burze apod..), dále na zboží, které nebylo objednáno nebo upraveno speciálně a výslovně pro kupujícího.

6.) V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

7.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
– zboží se již nevyrábí nebo není v nabídce prodávajícího
– u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
– zboží je momentálně doprodáno

8.) V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,…).

VIII. Zrušení objednávky nebo kupní smlouvy
1.) Objednávka nebo kupní smlouva, kterou kupující učinil řádně a v souladu se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, a jejíž přijetí bylo potvrzeno prodávajícím, je závazná. (dále jen „závazná objednávka”)

2.) V případě, že kupující svévolně zruší závaznou objednávku na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu je zrušení neúčinné a neplatné. Objednávka je nadále závazná.

3.) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.) V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

IX. Rozhodčí doložka
1.) Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

2.) Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.

3.) V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti.
Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

4.) Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Reklamace:

1.) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

2.) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.) Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe fakturou a dodacím listem). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Místo opravy je individuální dle výrobce daného zboží. Prodávající je povinen kupujícímu sdělit adresu místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

4.) Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5.) Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

6.) Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady ve výrobním závodě.

7.) Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) si hradí kupující dopravu reklamovaného zboží sám. U oprávněné reklamace musí být náklady na dopravu reklamovaného zboží kupujícímu uhrazeny prodávajícím nebo výrobcem daného zboží.

8.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.) Záruční a pozáruční servis zboží zajišťuje výrobce konkrétního produktu.

XI. Ochrana osobních údajů:
1.) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.) Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

11.) Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.)

XII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies:
1.) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3.) Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

XIII. Závěrečná ustanovení:
1.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující neodvolatelně vázán.

3.) Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petra Vojtová, Dis., Volmanova 1759, Čelákovice 250 88, adresa elektronické pošty info@doublebubble.cz.

4.) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

6.) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.) V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Platí od 1.5.2016 (aktualizace: 11.5.2022)